บริษัท ไทย คาเนตะ จำกัด  เป็นบริษัท ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความมั่นคง เปิดดำเนินการมากว่า 15 ปี 
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับการเพิ่มผลิต ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่การตลาด

   การศึกษา ปวส. ขึ้นไป

   อ่าน เขียน ฟัง และสนทนาภาษาต่างประเทศได้   

      เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ)

   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                   การศึกษา ปวส. ขึ้นไป

                   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

                   สามารถจัดทำรายงานการประชุมได้

         (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Pattern,Marker

   การศึกษา ปวส. ขึ้นไป

   สร้าง Pattern เสื้อได้

   ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วิศวกรการผลิต (IE)

   การศึกษาปริญญาตรี

   มีความรู้ด้านงาน Garment

   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

หัวหน้างานเย็บ

   การศึกษา ปวส. ขึ้นไป

   มีความรู้ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เจ้าหน้าที่เสื้อตัวอย่าง

   การศึกษา ปวส. ขึ้นไป

     สามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้

Flowchart: Alternate Process: ʴԡâͧѷ

 

       ชุดฟอร์ม

       ค่าตำแหน่ง

       ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

       ห้องพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพประจำทุกวัน

       งานกีฬาสีประจำปี

       ของขวัญวันเกิด

       การมอบรางวัลพนักงานที่ทำงานครบ 5, 10, 15 ปี  พนักงานที่ไม่เคยขาดงาน และรางวัลพนักงานที่มาทำงานสม่ำเสมอ

       เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

       เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

       การตรวจสุขภาพประจำปี

       อุปกรณ์ป้องกันในการทำงาน

       งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

       การจัดฝึกอบรมทั้งในภายและภายนอก

       วงเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

       ลานกีฬา

       การดูแลสภาพแวดล้อมของบริษัท (การตรวจ ฝุ่น เสียง น้ำดื่ม)

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งผ่านทาง E-mail: personnel@thaikaneta.com

ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย คาเนตะ จำกัด

329/86-87,90  การเคหะทุ่งสองห้อง  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  10210  โทร. 0-2573-6222 ต่อ 114   แฟกซ์ 0-2573-6854

Last Updated : 15-NOV-2006